Deň rodiny

V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopresbyter (dekan) Michalovského protopresbyterátu. Vychádzal z evanjelia o povolaní prvých učeníkov do služby hlásania radostnej zvesti Evanjelia. Rovnako aj každý veriaci človek má byť naplnený Svätým Duchom a prinášať radosť a nádej pre tento svet.

Popoludní program pokračoval modlitbou Akatistu za požehnanie rodín celého mesta. V areáli farského dvora vystúpila nová gospelová skupina Emanuel, ktorú sprevádzal slovom otec Emil Zorvan, člen Rady pre mládež. Tento deň prítomným priniesol radosť zo stretnutia, hry, tanec a družné rozhovory všetkých vekových kategórii v spolupráci s animátormi, Katolíckym skautingom, OZ Roszievač a členmi Farskej rady pod ikonou Klokočovskej Bohorodičky, útočiska každej rodiny. Deň rodiny bol ukončený spoločným kňazským požehnaním prítomných otcov a rehoľníkov.

Samuel Rinik

Viac fotiek nájdete na tomto odkaze

MODLITBA ZA RODINY

Nebeský Otče stojíme tu pred Tebou, aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny. Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva. Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali a nech ako malé domáce cirkvi dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev. Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš. Buď im oporou a daj im spoznať cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.

Prosíme Ťa za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ. Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva, keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ, ako aj cez skúsenosť bratstva, ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu. Pane, daj, aby každá rodina mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie, v službe života a pokoja, v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom. 

Amen.

Modlíme sa za mier na celom svete v Klokočove

V utorok 31. mája o 18. hodine bude pápež viesť modlitbu posvätného ruženca v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore. 

Aj my sa chceme pridať k tejto modlitbe a preto vás pozývame do Klokočova.  O 17.00h začne sv. liturgia a po nej modlitba ruženca pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Kto sa nemôže zúčastniť, pozývame k duchovnému spojeniu v modlitbe pred sv.liturgiou v našom chráme alebo doma  v rodinách.

Slávnosť Prvého prijatia sv. Zmierenia a Sv. Eucharistie

14. mája 53 detí prvýkrát prijalo sv. Zmierenia a sv. Eucharistie

Ďakujeme rodičom, kurátorom a cerkovníčkam za prípravu a organizovanie Slávnosti Prvého Prijatia Sv. Zmierenia a sv. Eucharistie. Vyprosujeme rodičom, aby deti prinášali so
sebou na nedeľné a sviatočné liturgie a pokračovali v začatej ceste s Ježišom. Nasledujúcich 9 mesiacov (tak ako sa 9 mesiacov  pripravolali na ich príchod na svet) sú
pozvané naďalej zbierať „podpisy“ teda pravidelne sa spovedať. Oslava neskončila,
bude pokračovať na každej sv. liturgii zvlášť v nedeľu  a sviatok. Chlapci sa naučili miništrovať, a tešíme sa na nich pri oltári a na ďalších stretnutiach.

4. júna v sobotu pozývame deti aj s rodičmi do Klokočova na Fatimskú sobotu. Info o programe bude zverejnené čoskoro.

Svetlý pondelok s vladykom Cyrilom

Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil našu farnosť . Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo farskom chráme tejto farnosti. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Cyril za účasti otca Jaroslava Lajčiaka, protosynkela Košickej eparchie a miestnych kňazov. Vo svojej homílii vladyka poukázal na slová Vyznania viery: “Verím vo vzkriesenie tela…”, ktoré máme radostne vyznávať v tomto paschálnom období. Poukázal na dve cesty večnosti: večnosť života s Bohom v jeho radosti, láske a všetkej  plnosti, alebo večnosť odlúčenia sa od Boha v zlobe, horkosti, nenávisti a zúfalstve. Povzbudil veriacich, aby osvietení radostným svetlom Kristovho vzkriesenia sa nebáli smrti, ale pracovali každý deň na svojom večnom živote. 

Po archijerejskej sv. liturgii nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Svätá liturgia bola doprevádzaná spevom Zboru sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

Jozef Havrilčák